Najneskôr do 15.02.2024 musíte požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Následne je potrebné vyplniť tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” tlačivo si predvyplnené stiahnite cez tlačítko nižšie.

Najneskôr do 30. 4. 2024 je potrebné obe tlačivá  (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak chcete pošlite nám prosím do 25. 04. 2024 obe tlačivá (podpísané ORIGINÁLY) poštou na našu adresu (OZ Tak trocha inak, Šulekova ulica 877/22, 971 01 Prievidza), my ich skontrolujeme a odnesieme osobne na daňový úrad.

POZOR ZMENA:

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
– zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
– zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Napr: V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020  je základ dane daňovníka vo výške 4 823,62 eura. Daň predstavuje sumu 916,4878 eura. Vypočítaná daň sa zaokrúhli na sumu 916,49 eura. 

POZOR :  IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

V prípade, ak si nie ste niečím istý, prosím kontaktujte ma. Akákoľvek chyba v tlačive = neplatnosť a všetky peniaze prepadávajú.

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Tak trocha inak
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 51333490
Sídlo: Šulekova ulica 877/22, 971 01 Prievidza

Originály dokladov je potrebné zaslať na daňový úrad, prípadne ich zaniesť osobne.

POZOR ZMENA:

S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
– zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
– zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Napr: V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020  je základ dane daňovníka vo výške 4 823,62 eura. Daň predstavuje sumu 916,4878 eura. Vypočítaná daň sa zaokrúhli na sumu 916,49 eura. 

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

V prípade, ak si nie ste niečím istý, prosím kontaktujte ma. Akákoľvek chyba v tlačive = neplatnosť a všetky peniaze prepadávajú.

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Tak trocha inak
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 51333490
Sídlo: Šulekova ulica 877/22, 971 01 Prievidza

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2021, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

V prípade, ak si nie ste niečím istý, prosím kontaktujte ma. Akákoľvek chyba v tlačive = neplatnosť a všetky peniaze prepadávajú.